Voorwaarden

Verhuurder: Solex verhuur Goeree - Overflakkee / E-verhuur Sperling

Huurder: De persoon of personen die de huurovereenkomst aangaan

Voertuig: Het voertuig wat je gehuurd hebt, fatbike, echopper, ecruiser of E-Puch (goccia)

Artikel 1 Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

 

Artikel 2 Borg

Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst. De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben overhandigd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als het voertuig in eenzelfde staat, als bij ontvangst teruggebracht wordt. De borg bedraagt €50 met een maximum van €1500 bij diefstal

 

Artikel 3 Risico, letsel en aansprakelijkheid.

De huurder gebruikt/rijdt op het voertuig van verhuurder op eigen risico. De verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder met de activiteit(en) aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. 

 

Artikel 4 Regels

Verhuurder is, bij overtreding van de (gedrags-)regels, gerechtigd de reservering te doen beëindigen en het offertebedrag volledig te berekenen. Het rijden van een Voertuig is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs en de bestuurder dient minimaal 20 jaar* te zijn. Het rijbewijs dient u ook bij u te hebben en ons te tonen voor vertrek (vraag naar de mogelijkheden mocht er iemand jonger zijn) Bij grote groepen gaat er verplicht begeleiding mee, om alles in goede banen te lijden. Voor meer informatie hierover, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De tochten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje crossen. Het is rustig genietend touren door de omgeving !!

Huurder dient zich aan de verkeersregels te houden en daarnaast is het verboden om:
1) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
2) De trottoirbanden op en af te rijden.
3) Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
4) Een of meerdere personen te vervoeren.
5) Over het strand, zandpaden, schelpenpaden of mountainbike routes te rijden

 

Regels uitgebreid 

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
6. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of met het het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

8. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
9. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
10. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- de politie ter plaatse te waarschuwen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
- het het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

11. Er wordt gratis een goedgekeurde helm aangeboden door de verhuurder, welke gedragen dient te worden als u op het voertuig zit. Het is verplicht deze te dragen per 1 januari 2023. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist dragen van de aangeboden helm. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet of niet goed gebruiken van de helm.

12. De huurder verklaart bij het onderteken dat hij/zij de uitleg omtrent het juist gebruiken van het voertuig heeft begrepen en er geen vragen meer zijn. Doordat huurder vertrekt met het voertuig, verklaart hij/zij hiermee dat hij/zij het voertuig begrijpt en onder controle heeft.

 

Artikel 5 Diefstal

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van het voertuig, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

 

Artikel 6 Verzekering

Het huren van een voertuig geschiedt geheel op eigen risico. Alle voertuigen zijn WA verzekerd, maar het eigen risico voor huurder bedraagt € 300,- per gebeurtenis en €1500 voor de e-chopper, e-cruiser en Goccia's  Ook het dragen van geen helm is geheel op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van vet- en olievlekken op kleding dan wel schoeisel. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een kinderzitje of bij het vervoeren van een persoon achterop het voertuig en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. 

 

Artikel 7 Schadevergoeding

De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan alle voertuigen, attributen & inventaris. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade achteraf op eindnota, te verrekenen. 

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
- de voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking 
biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden.

De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de eventueel bij het voertuig behorende sleutels niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

 

Artikel 8  Tijdsbestek

Huurder houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen. In overleg tussen huurder en verhuurder is het mogelijk om de begin- en eindtijd aan te passen. Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €10 per half uur (inclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt. Dit geldt per gehuurd voertuig.

 

Artikel 9 Onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde voertuigen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 10 Annulering

De boeking kan door huurder tot 10 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos worden gewijzigd naar een andere datum. Wij geven geen geld terug. Dit dient door huurder per e-mail te worden doorgegeven aan verhuurder. Daarna geldt 50% van de overeengekomen huursom. Vanaf 48 uur voor de boekingsdatum geldt de volledige huursom.

Normaliter gaat onze verhuur gewoon door, omdat men zich op het weer kan kleden. Alleen bij extreem slecht weer (bijvoorbeeld storm of permanente harde regen) bieden wij de mogelijkheid kosteloos de reservering te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Normaliter verschuiven we het tijdstip van rijden vaak op de dag zelf, houd hier ook zelf rekening mee.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

 

Artikel 11 Technische gebreken 
1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.


Artikel 12 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te
vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).


Artikel 13 Beslag op het voertuig
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de solex vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is.
Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.


Artikel 14: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen

 

Artikel 15 Kennisneming

Bij het aangaan van de reservering verklaart de huurder alles te hebben gelezen en akkoord te zijn met alle voorwaarden hierboven genoemd en in fysieke staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Ook verklaart de huurder bij ondertekening het voertuig te beheersen en de uitleg te hebben gegrepen bij vertrek.

 

 

* er zijn uitzonderingen