Voorwaarden

Verhuurder: Solex verhuur Goeree - Overflakkee

Huurder: De persoon of personen die de huurovereenkomst aangaan

Artikel 1 Borg

Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst. De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben overhandigd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst teruggebracht wordt. De borg bedraag €35 per solex met een maximum van €300 

 

Artikel 2: Risico, letsel en aansprakelijkheid.

De huurder gebruikt/rijdt op de Solex van verhuurder op eigen risico. De verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder met de activiteit(en) aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. 

 

Artikel 3 Regels

Verhuurder is, bij overtreding van de (gedrags-)regels, gerechtigd de reservering te doen beëindigen en het offertebedrag volledig te berekenen. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs en de bestuurder dient minimaal 20 jaar* te zijn. (vraag naar de mogelijkheden)

De Solextochten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje crossen. Solexen is rustig genietend pruttelen !!

Huurder dient zich aan de verkeersregels te houden en daarnaast is het verboden om:
1) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
2) De trottoirbanden op en af te rijden.
3) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
4) Een of meerdere personen te vervoeren.
5) Over het strand, zandpaden, schelpenpaden of mountainbike routes te rijden

 

Artikel 4 Diefstal

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de solex, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

 

Artikel 5 Verzekering

Het huren van een solex geschiedt geheel op eigen risico. Alle solexen zijn WA verzekerd, maar het eigen risico voor huurder bedraagt € 175,- per gebeurtenis. Ook het dragen van geen helm is geheel op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van vet- en olievlekken op kleding dan wel schoeisel. 

 

Artikel 6 Schadevergoeding

De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan alle voertuigen, attributen & inventaris. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade achteraf op eindnota, te verrekenen.

 

Artikel 7  Tijdsbestek

Huurder houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen. In overleg tussen huurder en verhuurder is het mogelijk om de begin- en eindtijd aan te passen. Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Op elke 15 minuten tijdsoverschrijding komt een extra huur per solex.

 

Artikel 8 Onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 9 Annulering

De boeking kan door huurder tot 7 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos worden gewijzigd. Dit dient door huurder per e-mail of telefoon te worden doorgegeven aan verhuurder.

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Annuleringen onder bepaalde weersomstandigheden is in goed overleg en naar alle redelijkheid. Bij slecht weer is altijd de mogelijkheid kosteloos te verzetten / annuleren, dit ter beoordeling van de verhuurder.

 

Artikel 10 Kennisneming

Elke huurder tekent deze verklaring door het zetten van de handtekening. Hierbij verklaart de huurder alles te hebben gelezen en akkoord te zijn met alle voorwaarden hierboven genoemd en in fysieke staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen

 

 

* er zijn uitzonderingen