Voorwaarden

Verhuurder: Solex verhuur Goeree - Overflakkee

Huurder: De persoon of personen die de huurovereenkomst aangaan

Artikel 1 Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan de solex op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de solex heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

 

Artikel 2 Borg

Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst. De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben overhandigd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst teruggebracht wordt. De borg bedraag €35 per solex met een maximum van €300 

 

Artikel 3 Risico, letsel en aansprakelijkheid.

De huurder gebruikt/rijdt op de Solex van verhuurder op eigen risico. De verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder met de activiteit(en) aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. 

 

Artikel 4 Regels

Verhuurder is, bij overtreding van de (gedrags-)regels, gerechtigd de reservering te doen beëindigen en het offertebedrag volledig te berekenen. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs en de bestuurder dient minimaal 20 jaar* te zijn. Het rijbewijs dient u ook bij u te hebben (vraag naar de mogelijkheden mocht er iemand jonger zijn)

De Solextochten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje crossen. Solexen is rustig genietend pruttelen !!

Huurder dient zich aan de verkeersregels te houden en daarnaast is het verboden om:
1) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
2) De trottoirbanden op en af te rijden.
3) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
4) Een of meerdere personen te vervoeren.
5) Over het strand, zandpaden, schelpenpaden of mountainbike routes te rijden

 

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de solex om te gaan en ervoor te zorgen dat de solex overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden de solex in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen de solex besturen. Het is huurder niet toegestaan de solex ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van de solex vereist is.
5. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
6. Indien de solex uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
7. Het is huurder niet toegestaan de solex te gebruiken voor rijles of met het de solex wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

8. Het is huurder niet toegestaan de solex buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
9. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan de solex te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
10. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- de politie ter plaatse te waarschuwen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
- het de solex niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

 

Artikel 5 Diefstal

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de solex, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

 

Artikel 6 Verzekering

Het huren van een solex geschiedt geheel op eigen risico. Alle solexen zijn WA verzekerd, maar het eigen risico voor huurder bedraagt € 175,- per gebeurtenis. Ook het dragen van geen helm is geheel op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van vet- en olievlekken op kleding dan wel schoeisel. 

 

Artikel 7 Schadevergoeding

De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan alle voertuigen, attributen & inventaris. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade achteraf op eindnota, te verrekenen. 

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht de solex zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de solex, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
- de solex aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met de solex toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking 
biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden.

De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
- de schade is ontstaan door vermissing van de solex en de eventueel bij de solex behorende sleutels niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de solex is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de solex tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

 

Artikel 8  Tijdsbestek

Huurder houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen. In overleg tussen huurder en verhuurder is het mogelijk om de begin- en eindtijd aan te passen. Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden. Op elke 15 minuten tijdsoverschrijding komt een extra huur per solex. Indien de solex niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de solex onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de solex weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €7,50 per half uur (inclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt. Dit geldt per gehuurde solex.

 

Artikel 9 Onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 10 Annulering

De boeking kan door huurder tot 7 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos worden gewijzigd. Dit dient door huurder per e-mail of telefoon te worden doorgegeven aan verhuurder. Daarna geldt 50% van de overeengekomen huursom.

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Bij slecht weer is altijd de mogelijkheid kosteloos te verzetten, dit in goed overleg en naar alle redelijkheid. (vraag naar de mogelijkheden)

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de solex te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

 

Artikel 11 Technische gebreken aan de de solex 
1. Indien verder rijden met de solex onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de solex dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.


Artikel 12 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van de solex van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te
vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).


Artikel 13 Beslag op het voertuig
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de solex vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is.
Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.


Artikel 14: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen

 

Artikel 15 Kennisneming

Elke huurder tekent deze verklaring door het zetten van de handtekening. Hierbij verklaart de huurder alles te hebben gelezen en akkoord te zijn met alle voorwaarden hierboven genoemd en in fysieke staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen

 

 

* er zijn uitzonderingen